Ochrana osobních údajů

Ing. Zdeněk FILIP - FLIP se sídlem Pražská 309, 251 62 Mukařov, identifikační číslo: 13107135 zapsané v živnostenském rejstříku pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.flip.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

 1. Rozsah zpracování osobních údajů
  1. Jméno a adresa
  2. telefonní číslo
  3. elektronická adresa
  4. obchodní firma
 2. Zpracování osobních údajů osob do 16-ti let věku
  1. Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.
 3. Účel zpracování
  1. Zpracovatelem osobních údajů je provozovatel internetového obchodu.
  2. Údaje, které nám poskytujete, slouží k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat a poskytnout Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.
  3. Jméno, příjmení a e-mailová adresa může být využita k zasílání obchodních sdělení, tj. abychom Vás informovali o službách, které poskytujeme. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.
 4. Možní příjemci Vašich osobních údajů
  1. zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery
  2. subjekty podílející se na dodání zboží či služeb nebo podílející se na realizaci plateb na základě smlouvy
 5. Doba zpracování osobních údajů
  1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nejdéle však po dobu tří let, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů osobní údaje vymažeme.
 6. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
  1. právo na výmaz („právo být zapomenut“)
  2. právo na přístup k osobním údajům
  3. právo na opravu
  4. právo na omezení zpracování údajů
  5. právo vznést námitku proti zpracování
  6. právo na přenositelnost údajů
  7. právo podat stížnost na zpracování osobních údajů, lze podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)
 7. Zabezpečení osobních údajů
  1. Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Prohlašujeme, že k osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby.

  V Mukařově dne 1.11.2018